Privacyverklaring

Hartelijk dank voor de interesse voor onze onderneming. het management van Kardex Holding AG vindt gegevensbescherming zeer belangrijk. Het is in principe mogelijk om zonder enige opgave van persoonsgegevens gebruik te maken van de website van Kardex Holding AG. Als een betrokkene echter via onze website van speciale diensten van onze onderneming gebruik wil maken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens is vereist en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking is, vragen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

 

De verwerking van persoonsgegevens zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene vindt altijd plaats krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en krachtens de voor Kardex Holding AG geldende landspecifieke bepalingen inzake gegevensbescherming. Door middel van deze privacyverklaring wil onze onderneming het publiek graag informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Daarnaast worden betrokkenen door middel van deze privacyverklaring op de hoogte gebracht van hun rechten.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft Kardex Holding AG tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om indien mogelijk volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Desalniettemin zijn er bij op internet gebaseerde gegevensoverdracht in principe beveiligingslekken mogelijk zodat er geen absolute bescherming kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Definitie van begrippen

De privacyverklaring van Kardex Holding AG is gebaseerd op de terminologie die wordt gehanteerd door de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen bij de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, leggen wij graag eerst de gebruikte terminologie uit.

Wij gebruiken in deze privacyverklaring onder andere de volgende begrippen:

a) persoonsgegevens

 

Tot persoonsgegevens wordt alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de “betrokkene”) gerekend. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd wanneer deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door de toewijzing van kenmerkende eigenschappen zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online wachtwoord of een of meer specifieke kenmerken waaraan de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon herkenbaar is.

b) betrokkene

Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

c) verwerking

Onder verwerking wordt elk uitgevoerd proces of een reeks van dergelijke processen verstaan dat al dan niet plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde processen die verband houden met persoonsgegevens. Daaronder vallen het verzamelen, registreren, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, het gebruik, openbaarmaking door verstrekking, verspreiding of andere vorm van beschikbaar stellen, vergelijken of linken, het beperken, verwijderen of vernietigen.

d) verwerkingsbeperking

Verwerkingsbeperking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking daarvan in de toekomst te beperken.

e) profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te beoordelen, met name aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat daarvoor aanvullende informatie nodig is. Een voorwaarde is daarbij dat die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, organisatie of andere instantie die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens beslist.

h) verwerker

De verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, organisatie of andere instantie die persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.

i) ontvanger

De ontvanger is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, organisatie of andere instantie aan wie de persoonsgegevens bekend worden gemaakt, onafhankelijk van het feit of het daarbij een derde betreft of niet. Overheidsinstanties die krachtens Europese of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde onderzoeksopdracht worden echter niet als ontvanger beschouwd.

j) derden

Een derde is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, organisatie of andere instantie behalve de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) toestemming

Toestemming is elke door betrokkene vrijwillig voor het specifieke geval afgegeven weloverwogen en ondubbelzinnige wilsuiting in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnig bevestigende handeling waarmee betrokkene te verstaan geeft dat hij instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving betreffende gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere regelingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

S.A. Kardex nv
Eikelenbergstraat 20
1700 Dilbeek
+32 2 340 10 80

contact.remstar.be(at)kardex.com

Website: https://www.kardex-remstar.be

 

3. Naam en adres van de functionaris voor de gegevensbescherming

De functionaris voor de gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

S.A. Kardex nv
Eikelenbergstraat 20
1700 Dilbeek
+32 2 340 10 80

contact.remstar.be(at)kardex.com

Website: https://www.kardex-remstar.be

 

elke betrokkene kan op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming met vragen of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

4. Cookies

De websites van Kardex Holding AG gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een browser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Deze bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toegeschreven aan de specifieke browser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de browser van de betrokkene van andere browsers die andere cookies bevatten, onderscheiden. Een bepaalde browser kan door de unieke cookie-ID worden herkend en geïdentificeerd.

Door cookies te gebruiken, kan Kardex Holding AG de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder het gebruik van cookies.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website specifiek voor de gebruiker worden geoptimaliseerd. Zoals eerder genoemd, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website voor de gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft zijn inloggegevens bijvoorbeeld niet elke keer opnieuw in te voeren bij elk bezoek aan de website omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmand in de webshop. De webshop onthoudt de artikelen die de klant in de virtuele winkelmand heeft gelegd door middel van een cookie.

De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat er cookies via onze website worden geplaatst door middel van een desbetreffende instelling van de gebruikte browser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Daarnaast kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een browser of andere softwareprogramma's. Dit is in alle gangbare browsers mogelijk. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte browser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

5. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Kardex Holding AG verzamelt telkens wanneer de website wordt geopend door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het systeem dat de website opent wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een systeem dat onze website bezoekt op onze website terechtkomt (zogenaamde verwijzers), (4) de subpagina's die via het systeem dat onze website opent op onze website worden bezocht (5) de datum en tijd van het bezoek van de website, (6) een Internet Protocol-adres (IP-adres), (7) de internetprovider van het systeem dat de website bezoekt en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt in het geval van een aanval op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Kardex Holding AG geen conclusies over de betrokkene. Integendeel, deze informatie is vereist om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) om de inhoud van onze website en de advertenties daarvoor te optimaliseren, (3) om te waarborgen dat onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website blijven werken, en (4) om aan rechtshandhavingsinstanties de noodzakelijke informatie te verstrekken die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Kardex Holding AG evalueert deze anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds statistisch en verder met het doel om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten teneinde een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens zeker te stellen. De anonieme gegevens van de logbestanden van de server worden gescheiden opgeslagen van alle persoonsgegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

6. Contactmogelijkheid via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de website van Kardex Holding AG informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en rechtstreekse communicatie met ons mogelijk maakt. Dit omvat ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die vrijwillig door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

7. Routinematig verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die voor het doel van de opslag noodzakelijk is of voor zover dit door de opsteller van de Europese richtlijnen of de verordeningen of de wet- of regelgeving van enige andere wetgever waaraan de verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen, is voorzien.

Als het doel van de opslag of een bewaartermijn die door de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen of enige andere relevante wetgever is voorgeschreven, vervalt, zullen de persoonsgegevens krachtens de wettelijke bepalingen routinematig worden geblokkeerd of verwijderd.

8. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft volgens de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te verlangen of de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij daartoe op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht op informatie

Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht toegekend om op elk moment kosteloos informatie van de verwerkingsverantwoordelijke over de van hem opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van die informatie te ontvangen. Verder heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene het recht op inlichtingen over de volgende informatie toegekend:

de verwerkingsdoelen

de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of die nog inzage moeten krijgen, worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties

indien mogelijk de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur

het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens of op een verwerkingsbeperking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen die verwerking

het bestaan van een recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende instantie

wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verkregen: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering krachtens artikel 22, leden 1 en 4 van de AVG en — tenminste in deze gevallen — zinvolle informatie over de geïnvolveerde logica en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene

Daarnaast heeft de betrokkene recht op informatie over het al dan niet verstrekken van persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie. Voor zover dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met deze verstrekking.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van het recht op informatie, kan hij daartoe op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op correctie

Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht toegekend om onmiddellijke correctie te verlangen van onjuiste persoonsgegevens die hem betreffen. Daarnaast heeft de betrokkene, rekening houdend met de doel van de verwerking, het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verlangen, ook middels een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op correctie, kan hij daartoe op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op verwijdering (recht om vergeten te worden)

Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht toegekend om van de verantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd voor zover een van de volgende redenen van toepassing is en de verwerking niet noodzakelijk is:

de persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden die dit niet langer vereisen.

de betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd krachtens artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG en heeft geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking krachtens artikel 21, lid 1 AVG en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking of de betrokkene tekent krachtens artikel 21, lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking aan.

de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

het verwijderen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens Europese of nationale wetgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

de persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten die door de informatiemaatschappij worden aangeboden krachtens artikel 8, lid 1 AVG.

Voor zover een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene persoonsgegevens die bij Kardex Holding AG zijn opgeslagen wil laten verwijderen, kan hij daartoe op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Kardex Holding AG zal ervoor zorgen dat het verzoek om schrapping onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Wanneer de persoonsgegevens door Kardex Holding AG openbaar zijn gemaakt en onze onderneming als verantwoordelijke krachtens artikel 17 lid 1 AVG verantwoordelijk is voor het verwijderen van persoonsgegevens, zal Kardex Holding AG passende maatregelen nemen, ook van technische aard, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten voor implementatie, om andere voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijken die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, te informeren dat de betrokkene alle andere verwerkingserantwoordelijken heeft verzocht om alle links naar die persoonsgegevens of kopieën of vermenigvuldigingen van dergelijke persoonsgegevens te verwijderen voor zover de verwerking niet vereist is. De medewerker van Kardex Holding AG zal in het afzonderlijke geval het noodzakelijke maatregelen treffen.

e) Recht op verwerkingsbeperking

Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht toegekend om verwerkingsbeperking van de verantwoordelijke te verlangen wanneer er aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist en wel gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.

de verwerking is onwettig, de betrokkene weigert verwijdering van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.

de verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene heeft deze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking krachtens artikel 21 lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen die van de betrokkene.

Voor zover er aan een van de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan en een betrokkene om een verwerkingsbeperking van persoonsgegevens die bij Kardex Holding AG zijn opgeslagen wil vragen, kan hij daartoe op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Kardex Holding AG zal de verwerkingsbeperking dan regelen.

f) Recht op gegevensportabiliteit

Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht toegekend om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een verantwoordelijke beschikbaar zijn gesteld in een gestructureerd, gangbaar en met een machine leesbaar formaat te ontvangen. Hij heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zonder dat de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens beschikbaar zijn gesteld dit belemmert. Voorwaarde daarvoor is dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming krachtens artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2 onder a) 2, onder a) van de AVG of een overeenkomst krachtens artikel 6, lid 1 onder b) van de AVG en de verwerking door middel van geautomatiseerde processen plaatsvindt, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van een aan de verantwoordelijke toegewezen taak van openbaar belang of voor de uitoefening van openbaar gezag.

Daarnaast heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit krachtens artikel 20, lid 1, van de AVG het recht te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van Kardex Holding AG.

g) Recht op bezwaar

Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht toegekend om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens krachtens artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie. Dit geldt ook voor op deze bepalingen gebaseerde profilering.

In geval van een bezwaar zal Kardex Holding AG geen persoonsgegevens meer verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor verwerking die opwegen tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking is noodzakelijk voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken.

Wanneer Kardex Holding AG persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die verzameld worden voor dergelijke reclamedoeleinden. Datzelfde geldt voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door Kardex Holding AG, zal Kardex Holding AG de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben die bij Kardex Holding AG voor wetenschappelijke, historische of voor statistische doeleinden krachtens artikel 89, lid 1, AVG worden verzameld om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van openbaar belang te vervullen.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Kardex Holding AG of een andere medewerker. De betrokkene is niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG ook vrij om zijn recht van bezwaar uit te oefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering

Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht toegekend om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor hem heeft of, op vergelijkbare wijze, aanzienlijke negatieve gevolgen voor hem heeft, voor zover deze beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of nakomen van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan krachtens de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingserantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing (1) is vereist voor het sluiten of nakomen van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Kardex Holding AG passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen. Daartoe behoort ten minste het recht om een persoon van de zijde van de verantwoordelijke in te laten grijpen, het recht om zijn / haar eigen positie kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten.

Wanneer de betrokkene rechten met betrekking tot automatische beslissingen wil doen gelden, kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Recht om gegevensbeschermingsrechtelijke toestemming in te trekken

Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft de opsteller van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht toegekend om een toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Wanneer de betrokkene zijn recht om een toestemming in te trekken wil doen gelden, kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

9. Gegevensbescherming bij sollicitaties en tijdens de sollicitatieprocedure

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de afhandeling van de sollicitatieprocedure De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dat is met name het geval wanneer een sollicitant desbetreffende sollicitatiedocumenten via de elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een formulier dat op de website staat naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt. Wanneer de verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een sollicitant afsluit, worden de gegevens die worden verstrekt en krachtens de wet opgeslagen in het kader van de afhandeling van de arbeidsrelatie. Als de verwerkingsverantwoordelijke de arbeidsovereenkomst niet met de sollicitant afsluit, worden de sollicitatiedocumenten automatisch na de bekendmaking van de afwijzing verwijderd voor zover de verwerkingsverantwoordelijke geen andere legitieme belangen heeft die dit beletten. Andere legitieme belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure in het kader van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

10. Privacybeleid voor het gebruik van AddThis

De verwerkingsverantwoordelijke heeft in deze website componenten van het bedrijf AddThis geïntegreerd. AddThis is een zogenaamde bookmarkingprovider. Deze dienst maakt het middels knoppen eenvoudiger om websites te bookmarken. Door met de muis over de AddThis-component te bewegen of erop te klikken, wordt een lijst met bookmarkingdiensten en deelmogelijkheden weergegeven. AddThis is op meer dan 15 miljoen websites in gebruik en de knoppen worden volgens de informatie van de exploitant meer dan 20 miljard keer per jaar weergegeven.

Exploitant van AddThis is de firma AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, VS.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarin een AddThis-component is geïntegreerd, wordt de browser in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende AddThis-component gevraagd om gegevens op te halen van de website www.addthis.com. In het kader van deze technische procedure ontvangt AddThis informatie over het bezoek en door welke specifieke pagina van deze website wordt gebruikt door het informatietechnologiesysteem dat de betrokkene gebruikt. Daarnaast ontvangt AddThis informatie over het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt, het browsertype, de taal van de browser, de webpagina die via onze website is geopend, de datum en tijd van het bezoek aan onze website. AddThis gebruikt deze gegevens om anonieme gebruikersprofielen aan te maken. De op deze manier aan AddThis overgedragen gegevens en informatie stellen AddThis zelf en de aan AddThis gelieerde ondernemingen of de daaraan gelieerde ondernemingen, in staat om gebruikers van de website van de verwerkingsverantwoordelijke gericht met gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties te benaderen.

AddThis toont gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties op basis van een door het bedrijf geplaatste cookie. Deze cookie analyseert het individuele surfgedrag van het computersysteem dat de betrokkene gebruikt. De cookie slaat de bezoeken van webpagina's vanaf het computersysteem op.

De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat er cookies via onze website worden geplaatst door middel van een desbetreffende instelling van de gebruikte browser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte browser voorkomt ook dat AddThis een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door AddThis geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een browser of andere softwareprogramma's.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om permanent bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door AddThis. Hiervoor moet de betrokkene de opt-outknop aanklikken onder de link http://www.addthis.com/privacy/opt-out, die een opt-outcookie plaatst. De met het bezwaar geplaatste opt-out-cookie wordt op het informatietechnologiesysteem opgeslagen dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na een bezwaar worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw aanklikken en een nieuwe opt-out-cookie plaatsen.

Door een opt-out-cookie te plaatsen is het echter mogelijk dat betrokkene niet meer volledig van de functies van de webpagina's van de verwerkingsverantwoordelijke gebruik kan maken.

Het toepasselijke privacybeleid van AddThis is te vinden op http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

11. Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics (met anonimiserungsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website de componenten Google Analytics (met anonimiserungsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website van waaruit een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website zijn geopend of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website en een kosten-batenanalyse van advertenties op internet te optimaliseren.

Exploitant van de Google-Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt voor de webanalyse middels Google Analytics de extensie "_gat._anonymizeIp". Middels deze extensie wordt het IP-adres van de internetaansluiting van betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer onze webpagina's vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte worden bezocht.

Het doel van de Google-Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze websites weergeven en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Hierboven werd reeds uitgelegd wat cookies zijn. Door een cookie te plaatsen krijgt Google de mogelijkheid om het gebruik van onze website te analyseren. Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarin een Google-Analytics-component is geïntegreerd, wordt de browser in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Google-Analytics-component gevraagd om gegevens ten behoeve van een online analyse naar Google te sturen. In het kader van dit technische proces is Google op de hoogte van persoonsgegevens zoals het IP-adres van de betrokkene. Die gebruikt Google onder andere om de herkomst van de bezoekers en de klikken bij te houden waarmee vervolgens provisies gefactureerd kunnen worden.

De cookie slaat informatie betreffende personen op zoals het tijdstip van het bezoek, de plaats van waaruit het bezoek plaatsvond en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonsgegevens die via het technische proces zijn verzameld in bepaalde situaties aan derden overdragen.

De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat er cookies via onze website worden geplaatst door middel van een desbetreffende instelling van de gebruikte browser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte browser voorkomt ook dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan de reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk moment worden verwijderd via een browser of andere softwareprogramma's.

Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens voor het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Hiervoor moet de betrokkene een browser add-on onder de link tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google als een bezwaar opgevat. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon waarover hij controle heeft, is het mogelijk om de browser add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Het toepasselijke privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt op deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ nader toegelicht.

12. Privacybeleid voor het gebruik van Google Remarketing

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website diensten van Google Remarketing met anonimiserungsfunctie) geïntegreerd. Google AdWords is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan laten zien aan internetgebruikers die eerder op de website van het bedrijf zijn geweest. Door de integratie van Google Remarketing kan een bedrijf op de gebruikers afgestemde advertenties maken en internetgebruikers daardoor op hun interesses gebaseerde advertenties tonen.

Exploitant van de Google Remarketing is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google Remarketing is het tonen van op interesses gebaseerde advertenties. Met Google Remarketing kunnen we advertenties via het Google-advertentienetwerk tonen of op andere websites laten zien die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Hierboven werd reeds uitgelegd wat cookies zijn. Door het plaatsen van cookies kan Google de bezoeker van onze website herkennen als hij vervolgens websites bezoekt die ook tot het advertentienetwerk van Google behoren. Met elk bezoek aan een website waarin een dienst van Google Remarketing is geïntegreerd, wordt de browser van betrokkene automatisch door Google geïdentificeerd. In het kader van dit technische proces is Google op de hoogte van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de persoon in kwestie of het surfgedrag van de gebruiker. Die gegevens gebruikt Google onder andere om op de interesses gebaseerde advertenties te laten zien.

Door middel van cookies worden persoonsgegevens, bijvoorbeeld de door betrokkene bezochte websites, opgeslagen. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens dus, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonsgegevens die via het technische proces zijn verzameld in bepaalde situaties aan derden overdragen.

De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat er cookies via onze website worden geplaatst door middel van een desbetreffende instelling van de gebruikte browser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte browser voorkomt ook dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan de reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk moment worden verwijderd via een browser of andere softwareprogramma's.

Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesse gebaseerde advertenties van Google. Daartoe moet de betrokkene in elke door hem gebruikte browser op de link www.google.de/settings/ads klikken en daar de gewenste instellingen doorvoeren.

Meer informatie en het geldende privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Privacybeleid voor het gebruik van Google AdWords

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetadvertenties waarmee adverteerders zowel advertenties in de zoekmachines als in het advertentienetwerk van Google kunnen plaatsen. Met Google AdWords kunnen adverteerders vooraf bepaalde zoekwoorden vastleggen waardoor een advertentie een advertentie alleen in de zoekresultaten van Google verschijnt wanneer de gebruiker met de zoekmachine een zoekresultaat bekijkt dat relevant is voor het zoekwoord. In het Google-advertentienetwerk verschijnen de advertenties met behulp van een geautomatiseerd algoritme en rekening houdend met vooraf gedefinieerde zoekwoorden op webpagina's die relevant zijn voor het onderwerp.

Exploitant van de Google AdWords is die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google AdWords is het promoten van onze website door op interesses gebaseerde advertenties op websites van andere bedrijven en in de zoekresultaten van de zoekmachine van Google te tonen en door advertenties van anderen op onze website te tonen.

Als een betrokkene via een Google-advertentie op onze website komt, wordt een zogenaamde conversiecookie door Google op het informatietechnologiesysteem van betrokkene opgeslagen. Hierboven werd reeds uitgelegd wat cookies zijn. Een conversiecookie vervalt na dertig dagen en wordt niet gebruikt om betrokkene te identificeren. Over de conversiecookie wordt voor zover de cookie nog niet is verlopen nagegaan of bepaalde subpagina's, zoals de winkelwagen van een webshop, op onze website zijn geopend. Met de conversiecookie kunnen zowel wij als Google nagaan of een betrokkene die via een AdWords-advertentie naar onze website kwam, inkomsten heeft gegenereerd, dat wil zeggen, een aankoop heeft gedaan of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te maken. Deze bezoekstatistieken worden vervolgens door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties op onze website is gekomen, dus om het succes of het falen van elke AdWords-advertentie vast te stellen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren Noch ons bedrijf, noch enige andere Google AdWords-adverteerder ontvangt informatie van Google waarmee de betrokkene kan worden geïdentificeerd.

Door middel van conversiecookies worden persoonsgegevens, bijvoorbeeld de door betrokkene bezochte websites, opgeslagen. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens dus, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonsgegevens die via het technische proces zijn verzameld in bepaalde situaties aan derden overdragen.

De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat er cookies via onze website worden geplaatst door middel van een desbetreffende instelling van de gebruikte browser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte browser voorkomt ook dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan de reeds door Google AdWords geplaatste cookie op elk moment worden verwijderd via een browser of andere softwareprogramma's.

Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesse gebaseerde advertenties van Google. Daartoe moet de betrokkene in elke door hem gebruikte browser op de link www.google.de/settings/ads klikken en daar de gewenste instellingen doorvoeren.

Meer informatie en het geldende privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

14. Privacybeleid voor het gebruik van Jetpack voor WordPress

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Jetpack geïntegreerd. Jetpack is een WordPress-plugin die de exploitant van een website die op WordPress is gebaseerd extra functies biedt. Jetpack maakt het onder andere mogelijk dat de exploitant van een website een overzicht krijgt van de bezoekers van de website. Door gerelateerde bijdragen en publicaties of de mogelijkheid om inhoud op de site te delen, weer te geven, is het ook mogelijk om de bezoekersaantallen te verhogen. Daarnaast zijn er beveiligingsfuncties in Jetpack geïntegreerd zodat een website die Jetpack gebruikt beter wordt beschermd tegen Bruteforce attacks. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van afbeeldingen die in de website zijn geïntegreerd.

De exploitant van de Jetpack plugins voor WordPress is Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, VS. De exploitant maakt gebruik van de trackingtechnologie van Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, VS.

Jetpack plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Hierboven werd reeds uitgelegd wat cookies zijn. Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarin een Jetpack-component is geïntegreerd, wordt de browser in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Jetpack-component gevraagd om gegevens ten behoeve van een online analyse naar Google te sturen. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Automattic informatie over gegevens die vervolgens zullen worden gebruikt om een overzicht van de websitebezoeken samen te stellen. De verkregen gegevens worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene te analyseren die de website van de verwerkingsverantwoordelijke heeft bezocht en deze worden geëvalueerd om de website te optimaliseren. De gegevens die via de Jetpack-component worden verzameld, worden niet gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder eerst de specifieke voorafgaande toestemming van de betrokkene te hebben verkregen. De gegevens worden ook aan Quantcast gemeld. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat er cookies via onze website worden geplaatst door middel van een desbetreffende instelling van de gebruikte browser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte browser voorkomt ook dat Automattic/Quantcast een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Automattic geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een browser of andere softwareprogramma's.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door de Jetpack-cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Automattic/Quantcast worden verzameld. Hiervoor moet de betrokkene de opt-outknop aanklikken op de link https://www.quantcast.com/opt-out/, die een opt-out-cookie plaatst. De met het bezwaar geplaatste opt-out-cookie wordt op het informatietechnologiesysteem opgeslagen dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na een bezwaar worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw aanklikken en een nieuwe opt-out-cookie plaatsen.

Door een opt-out-cookie te plaatsen is het echter mogelijk dat betrokkene niet meer volledig van de functies van de webpagina's van de verwerkingsverantwoordelijke gebruik kan maken.

Het toepasselijke privacybeleid van Automatic is te vinden op automattic.com/privacy/. Het toepasselijke privacybeleid van Quantcast is te vinden op https://www.quantcast.com/privacy/.

 

15. Privacybeleid voor het gebruik van Shariff

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website de component Shariff geïntegreerd. De Shariff-component stelt knoppen voor sociale media beschikbaar die voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. Shariff is ontwikkeld voor het Duitse computermagazine c't en wordt via GitHub, Inc. gepubliceerd.

Ontwikkelaar van de component is GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, VS.

Gewoonlijk dragen de oplossingen voor knoppen van de sociale media al persoonsgegevens over naar het desbetreffende sociale medium wanneer een gebruiker een website bezoekt waarin een knop voor sociale media is geïntegreerd. Door het gebruik van de Shariff-component worden persoonsgegevens alleen naar sociale media verzonden wanneer de bezoeker van een internetsite actief een van de sociale mediaknoppen aanklikt. Meer informatie over de Shariff-component worden door de Computertijdschrift c't op http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html beschikbaar gesteld. Het gebruik van de Shariff-component is bedoeld om de persoonsgegevens van bezoekers van onze website te beschermen en ons tegelijkertijd in staat te stellen een oplossing voor sociale media-knoppen op deze website te integreren.

Meer informatie en het geldende privacybeleid van GitHub is te vinden op https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

16. Privacybeleid voor het gebruik van HubSpot

Onze website maakt gebruik van Hubspot, een extern bedrijf, voor marketingautomatisering. Hubspot gebruikt cookies die de interactie van een gebruiker met onze website bijhouden. Hubspot verzamelt ook informatie die door de browser wordt verstrekt zoals de afgeleide regio's, IP-adressen en herhaalde bezoeken. Gebruikers blijven anoniem tenzij de gebruiker persoonsgegevens heeft verstrekt door een formulier in te sturen. Meer informatie over Hubspot-cookies en het gebruik daarvan vindt in de Hubspot-privacyverklaring op https://legal.hubspot.com/privacy-policy

17. Juridische basis voor verwerking

Art. 6 I onder a) AVG vormt voor onze onderneming de juridische basis voor verwerkingsprocessen waarbij wij toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel vragen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een overeenkomst waarin de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, dan vindt de verwerking plaats op basis van Art. 6 I onder b) AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocessen die nodig zijn om precontractuele maatregelen te treffen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf aan een wettelijke verplichting is gebonden die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan de belastingplicht, dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I onder c) AVG. In uitzonderlijke gevallen zou de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk kunnen zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn of haar naam, leeftijd, de gegevens van de ziektekostenverzekering of andere essentiële informatie zouden moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde. Dan zou de verwerking ook zijn gebaseerd op Art. 6 I onder d) AVG. Tenslotte kan de verwerking zijn gebaseerd op Art. 6 I onder f) AVG. Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingsprocessen die niet onder een van de bovenstaande rechtsgrondslagen vallen vereist indien verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde te beschermen, voor zover de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet overwegen. Dergelijke verwerkingsprocessen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek worden genoemd door de Europese wetgever. In dat verband was deze van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2 AVG).

18. Legitieme belangen bij de gegevensverwerking die door de verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens op artikel 6 I onder f) AVG is gebaseerd, dan is ons legitiem belang het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

19. De bewaartermijn van persoonsgegevens

Het criterium voor de bewaartermijn van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig verwijderd als deze niet langer noodzakelijk zijn voor nakoming van de overeenkomst of om een overeenkomst aan te gaan.

20. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; noodzakelijkheid voor het sluiten van de overeenkomst; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij informeren u dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingregels) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (bijv. gegevens van de contractant). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens te verstrekken wanneer onze onderneming een overeenkomst met hem sluit. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat er geen overeenkomst met de betrokkene kan worden gesloten. Betrokkene dient zich aan een medewerker van ons te wenden om zijn persoonsgegevens te verstrekken. Onze medewerker zal de persoon per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel is voorgeschreven of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en over de gevolgen van het niet-verstrekken van de persoonsgegevens.

21. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als onderneming die zich van zijn verantwoordelijkheid bewust is, zien wij af van automatische besluitvorming of profilering.

 

22. LinkedIn Insight-tag: Bouwsteen voor de privacyverklaring

Wij maken gebruik van de marketingfuncties ("LinkedIn Insight-tag" genoemd) van het netwerk LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn")  Elke keer als een van onze pagina's wordt opgevraagd die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding opgebouwd met de servers van LinkedIn. LinkedIn wordt erover geïnformeerd, dat u onze webpagina's met uw IP-adres hebt bezocht. Met behulp van de LinkedIn Insight-tag kunnen wij met name het succes van onze campagnes binnen LinkedIn analyseren of doelgroepen voor de interactie van de gebruikers met onze onlineaanbiedingen bepalen. Als u bij LinkedIn bent geregistreerd, kan LinkedIn uw interactie met onze onlineaanbiedingen aan uw gebruikersaccount koppelen. Ook als u op de "Recommend"-knop van LinkedIn klikt en in uw account bent aangemeld, kan LinkedIn uw bezoek aan onze internetpagina aan u en uw gebruikersaccount koppelen.  De basis voor de verwerking is art. 6 (1) lid f AVG door een gerechtvaardigd belang aan gerichte reclame en analyse van het effect en de efficiëntie van deze reclame. LinkedIn is onder het Privacy Shield-verdrag gecertificeerd en garandeert zo, dat de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active).  U kunt uw toestemming aan LinkedIn voor het analyseren van uw gebruikspatroon en het tonen van aanbevelingen die op uw interesses zijn gebaseerd hier herroepen ("opt out"): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Ga voor meer informatie over privacy bij LinkedIn naar: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

 

 

Deze privacyverklaring is opgesteld door de privacybeleidsgenerator van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH die optreedt als externe functionaris voor de gegevensbescherming van Unterfranken in samenwerking met de advocaten voor privacy- en gegevensbeschermingsrecht van WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

 
OK